Защита на личните данни в “ИКОР Партнерс” ООД

www.ikor-bg.com, tapeti.ikor-bg.com, pirin52.ikor-bg.com, sport.ikor-bg.com, www.interior4e.eu, shop.interior4e.eu

За използването и разглеждането на Cайтовете не се изисква предоставяне на лични данни. Това условие е валидно само за услуги изискващи регистрация. Повече информация за тези услуги може да видите в Общите условия.

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

 Обща информация

От 25 май 2018г. e в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от ЕС. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

„ИКОР Партнерс“ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, и относно свободното движение на такива данни.

В качеството си на администратор на лични данни, във връзка с изпълнението на търговската си дейност, IKOR-BG отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугите по търговската си дейност, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно администратора на лични данни

 1. Наименование: “ИКОР Партнерс” ООД
 2. ЕИК: 201551663
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Проф. Станчо Ваклинов 6
 4. Адрес за упражняване на дейността: офис – гр. София, ул. Георги Бенковски 27А, магазин – ул. Пирин 52.
 5. Данни за кореспонденция: гр. София, ул. Георги Бенковски 27А
 6. E-mail: office@ikor-bg.com
 7. Телефон: 02 981 4218

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

IKOR-BG събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги, свързани с търговската дейност, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Данни предоставени на договорно основание – данни за онлайн поръчка – съгласно Закона за електронна търговия, поръчките през онлайн магазина представляват договор за продажба от разстояние, данни за профила, данни за поръчка на място.
 • Данни предоставени въз основа на съгласие – данни за профила, запитвания през формата за контакт, имейл или телефон, история на поръчките, при абонамент за е-бюлетин.
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо ikor-bg;
 • За целите на легитимния интерес на ikor-bg.

С приемането на Общите условия и регистрация в сайта, между ikor-bg и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

IKOR-BG събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте за следните цели:

 • създаване на профил на клиента с цел осигуряване на пълна функционалност относно предоставянето на услугите ни;
 • индивидуализация на страна по договор;
 • счетоводни цели;
 • изпълнение на задълженията си към НАП и други държавни и общински органи.
 • статистически цели;

 IKOR-BG спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • точност и актуалност;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява IKOR-BG?

IKOR-BG извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • При регистрация на потребител в сайта;
 • При онлайн поръчка;
 • При поръчка на място;
 • При сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор;
 • При изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до изпълнение на договор/продажба.
 • При изпращане на информационен бюлетин – до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;
 • При изпратено съобщение, запитване, попълване на контактна форма, имейл, обаждане по телефон;
 • История на поръчките;

IKOR-BG обработва следните категории лични данни и информация за следните цели:

 • Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон, адрес за доставка)
  • Цел, за която се събират данните: Регистрация на клиент; Осъществяване на връзка с клиента и изпращане на отговор/информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на е-бюлетини; Изпълнение на поръчка и доставка на заявени стоки; Предоставяне на техническа поддръжка във връзка с гаранции или рекламации;
 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице.
  • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор/продажба.

IKOR-BG не събира и не обработва лични чувствителни данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Използвани методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

Не използваме автоматизирани алгоритми и/или профилиране.

Срок на съхранение на личните Ви данни

IKOR-BG съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок.

Данните се обработват за следните срокове:

Данни, предоставени на договорно основание:

Данни за профила – до изтичането на 5 години от датата на последната онлайн поръчка или при липса на поръчка – до изтриване на профила чрез функционалностите на е-магазина или до изтичането на 5 години от датата на последното Ви влизане, което от двете е по-скоро.

Данни за онлайн поръчки – до изтичането на 5 години от датата на конкретната поръчка. Срокът е определен въз основа на давностния срок за погасяване на вземанията.

Данни за поръчки на място – до изтичането на 5 години от датата на конкретната поръчка. Срокът е определен въз основа на давностния срок за погасяване на вземанията.

Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност – счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

Всички останали носители на счетоводна информация – 3 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

Данни, предоставени въз основа на съгласие – до оттеглянето му, по начина по който е предоставено или чрез изтриване, а по отношение на е-магазина – и до изтичането на 5 години от датата на последното Ви влизане, което от двете е по-скоро;

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от IKOR-BG, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от IKOR-BG потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

IKOR-BG Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но IKOR-BG си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до IKOR-BG.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от IKOR-BG изтриване на свързаните с Вас лични данни, а IKOR-BG има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо IKOR-BG;

IKOR-BG не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане изпратено до IKOR-BG.

Право на ограничаване

Вие имате правото да поискате от IKOR-BG ограничаване на обработването на свързаните с Вас лични данни.

Право на преносимост

Предоставяме данните директно на Вас; или при искане от Ваша страна и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по Ваш избор;

Право на получаване на информация

Право на възражение

Вие имате правото да възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни от IKOR-BG.

В случай на нарушаване на правата Ви, съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Трети лица с достъп до лични данни, във връзка с тяхната дейност и предоставяни услуги

Използваме следните доставчици на облачни услуги, хостинг, обратно прокси (reverse proxy), CDN, сървъри / клъстери и колокация:

СуперХостинг.БГ ООД

Мирчев идеас ЕООД

Microsoft

Консултанти и доставчици в различни сфери. Тези от тях, които ползваме регулярно са следните:

Микроинвест ООД – предоставят лицензиран специализиран софтуер за складова и счетоводна дейност, търговия и отчетност, внедрени в работния процес на Администратора.

Куриерски фирми за доставка: Еконт, Ойрошпед;

Счетоводна къща

Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения;

Технически мерки

В съответствие с разпоредбите на ЗЗЛД са предприети необходимите организационни и технически мерки с цел да се осигури подходящо ниво на сигурност и защита на личните данни на потребителите, които администрираме. Но предвид естеството на интернет, обръщаме внимание на факта, че са възможни пропуски в сигурността при предаването на данни през интернет (напр. чрез електронна поща) и че пълната защита на данните от достъпа на трети лица не е възможна.

 • Криптиране – SSL сертификат

Сайтовете са защитени със SSL (Secure Socket Layer) сертификат. Той осигурява криптирана (сигурна) връзка между сървъра, на който се намира уебсайтът, и вашето устройство. Осигурява пълна конфиденциалност и неприкосновеност на данните, които въвеждате на даден уебсайт.

 • Анонимизиране на личните данни – по отношение на онлайн магазина и счетоводния софтуер.
 • Машинно унищожаване на информация от хартиен носител
 • Защитени сървъри и мрежи

IKOR-BG се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащите нормативни разпоредби.

IKOR-BG е администратор и обработващ лични данни по отношение на Вас и Вашите данни като наши клиенти и партньори. Личните данни са събрани от IKOR-BG от лицата, за които се отнасят.